Kdo so učenci s posebnimi potrebami

V osnovno šolo so vključeni tisti otroci s posebnimi potrebami, ki ob prilagoditvi in največji možni strokovni pomoči zmorejo vsaj minimalni program osnovne šole. Cilj integracije je ugotoviti, kakšno pomoč in prilagoditve potrebujejo otroci ter jim to tudi omogočiti. Skupina otrok s posebnimi potrebami je zelo raznolika in zajema učence s primanjkljaji in ovirami na različnih področjih, zato jih opredeljujejo z naslednjimi kategorijami: otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (teh je največ), otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, otroci z avtističnimi motnjami, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, dolgotrajno bolni otroci, gibalno ovirani otroci, slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci ter otroci z motnjami v duševnem razvoju.

Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami se običajno začne s pisno zahtevo staršev, izjemoma tudi šole. Pisno zahtevo lahko zase vloži tudi oseba, starejša od 15 let. Vložnik zahteve mora vlogi obvezno priložiti razpoložljivo strokovno dokumentacijo (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila). Zahteva se z vso potrebno dokumentacijo, ki jo pripravi vzgojno-izobraževalni zavod, vloži na Zavodu za šolstvo. Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v 90 dneh po prejemu vloge pregleda dokumentacijo in izda strokovno  mnenje, na podlagi katerega se izda odločba, s katero se učenca umesti v ustrezen program vzgoje in izobraževanja. V osnovni šoli se ta program imenuje Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V roku 30 dni od izdane odločbe strokovna skupina na šoli oblikuje individualiziran program pomoči za učenca.

Dodatna strokovna pomoč

Dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami na Osnovni šoli Franceta Bevka v šolskem letu 2022/2023 izvajajo različni strokovni profili:

PREPOZNAVANJE UČNIH IN DRUGIH TEŽAV

Starši in/ali učitelji so običajno prvi, ki opazijo določene posebnosti in ovire, s katerimi se otrok sooča tekom učenja in sodelovanja pri pouku in doma. V primeru opažanj težav, ki so prisotne v več okoljih (doma, v šoli, v prostočasnih dejavnostih) in daljše časovno obdobje, je potrebno poiskati pomoč in prepoznati naravo težav, prisotnih pri otroku.

Po posvetu s starši, otrokovim učiteljem in svetovalno službo ter ob privolitvi staršev psihologinja Vesna Krašovec izvede postopke za diagnostiko učnih in drugih težav. Na podlagi rezultatov in ugotovitev pripravi prilagoditve in predloge pomoči otroku za starše in učitelje.

Predlaga lahko tudi nadaljnjo obravnavo v zunanjih institucijah:

  • pomoč v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše (SCOMS),
  • vložitev zahteve za uvedbo postopka usmerjanja na Zavodu za šolstvo,
  • usmeritev v druge institucije, odvisno od narave otrokovih težav.

Individualna in skupinska učna pomoč (ISP)

Učenci z učnimi težavami, ki jih predlagajo razredniki, učitelji ali svetovalna služba, se lahko s pisnim soglasjem staršev vključijo v individualno in skupinsko učno pomoč, ki se izvaja v obsegu ene šolske ure tedensko pred, med ali po pouku. ISP je namenjen učencem s težavami na različnih področjih učenja, ki redno obiskujejo dopolnilni pouk, vendar pa njihove težave ne izzvenijo, pač pa se kaže potreba po intenzivnejši obravnavi in strokovni pomoči. ISP izvaja učiteljica Tina Pantić in nekateri drugi učitelji na predmetni stopnji.

Dodatna strokovna pomoč za učence tujce

V šolskem letu 2022/2023 izvaja dodatno strokovno pomoč za učence tujce učiteljica Anja Butala. Pomoč poteka v individualni in skupinski obliki. Primarno je namenjena učenju slovenščine.

(Skupno 1.829 obiskov, današnjih obiskov 1)