Naša šola je bila dograjena septembra 1970 in v spomin na pisatelja in borca za slovenski narod so jo poimenovali OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA.

USTANOVITELJ ŠOLE je Mestna občina Ljubljana. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 15. seji dne 31. 3. 2008 sprejel ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Bevka.

Šolo upravljata RAVNATELJ in SVET ŠOLE. Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ javne šole.

Svet javne šole sestavljajo:
• trije predstavniki ustanovitelja
• pet predstavnikov šole
• trije predstavniki staršev

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje SVET STARŠEV. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

STROKOVNI ORGANI v javni šoli so: učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi. Učiteljski oziroma predavateljski zbor sestavljajo strokovni delavci javne šole.

Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.  Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

SKUPNOST UČENCEV je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.


Osnovna šola FRANCETA BEVKA
Ulica Pohorskega bataljona 1
1113 Ljubljana

Transakcijski račun: 0126-1603-0662-661
Matična številka: 5083419
Identifikacijska številka: SI75844818

Lokacija šole:

Ravnateljica: Barbara Kampjut

Pomočnica ravnateljice: Janja Klander Merc

(Skupno 7.036 obiskov, današnjih obiskov 1)