SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  (Ur. l. RS št. 3/2013)  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010  in 40/2011) in  Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012).

Upravičenci do subvencije za šolsko prehrano so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico oz. kosilo  in jim je  priznana pravica do subvencije, ki se določa glede na dohodkovni razred, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Šola bo preko posebne spletne aplikacije Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dobila ustrezne podatke za svoje učence in ustrezno znižala višino položnic za prehrano.

DENARNA POMOČ MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Mestna občina Ljubljana na osnovi Odloka o denarni pomoči zagotavlja denarno pomoč meščanom s stalnim bivališčem v MOL, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30 % presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke. Vlogo za dodelitev pomoči morajo zainteresirani nasloviti na pristojni center za socialno delo, ki na osnovi kriterijev, določenih v prej omenjenem odloku, odloči o upravičenosti do pomoči.

Na Mestni občini Ljubljana nudimo denarne pomoči, ki so namenjene tudi otrokom:

– delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in v srednji šoli;

– kritje stroškov šole v naravi, letovanj/zimovanj osnovnošolcem (v višini cene storitve);

– kritje stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (v višini cene storitve);

– pomoč ob rojstvu otroka.

Če vam Mestna občina Ljubljana izda odločbo o subvencioniranju kosila za otroka, o tem obvestite šolo.

DOBRODELNI SKLAD OSNOVNE ŠOLE FRANCETA BEVKA

Na OŠ Franceta Bevka deluje Dobrodelni sklad, ustanovljen za pomoč učencem oziroma njihovim staršem, ki so se zaradi različnih okoliščin znašli v denarni stiski in ne morejo poravnati stroškov, ki zadevajo šolanje (nakup učnih pripomočkov, delovnih zvezkov, plačevanju prehrane ter dejavnosti, ki zadevajo standardni in tudi nadstandardni program ipd.). Vloga za denarno pomoč je objavljena na spletni strani šole.

(Skupno 686 obiskov, današnjih obiskov 1)