Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 36/20 z dne 28. 3. 2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Zakon je bil sprejet po nujnem postopku in je začel veljati naslednji dan po objavi, torej 29. 3. 2020.

S tem zakonom se vzpostavijo začasni ukrepi (za čas veljavnosti zakona, oziroma najkasneje do 1. 7. 2020), ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku.

V skladu s 6. členom zakona roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku, za opravljanje procesnih dejanj strank, za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in izdajanje upravnih aktov ne tečejo.

Roki prenehajo teči z dnem uveljavitve zakona, to je z 29. 3. 2020. Prekinitev teka rokov velja do prenehanja razlogov zanje, vendar najdlje do 1. julija 2020.

V upravnih zadevah, v skladu s 7. členom zakona, ni mogoče vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu (razen vlog za uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku).

Zakon v 8. členu določa, da se osebnega vročanja v skladu s 87. členom ZUP ne opravlja, razen v nujnih zadevah. Neizvajanje osebnega vročanja pomeni, da se v času trajanja ukrepov ne bodo fizično vročali odločbe, sklepi in drugi dokumenti na prvi in drugi stopnji, od vročitve katerih teče rok. Prav tako se na podlagi 8. člena zakona ne opravlja vročanja v prostorih organa.

Osnovne šole vodijo upravne postopke v zadevah, ki so naštete v 60. členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L). To so postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom športnika in umetnika, subvencioniranjem šole v naravi. V času izrednih razmer roki v navedenih upravnih zadevah ne tečejo.

Enako velja za pritožbene postopke v skladu s 60. b in 60. c členom Zakona o osnovni šoli, v katerih odloča pritožbena komisija. Po izteku izrednih razmer bo prekinjen rok tekel dalje, postopki se bodo nadaljevali.

V času veljavnosti ukrepov iz tega zakona tudi ne tečejo roki v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, ki se vodijo v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, tako na prvi stopnji (Zavod RS za šolstvo), kot tudi na drugi stopnji (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

Ker v času trajanja posebnih ukrepov ne teče rok za izdajo odločbe, organ posledično ni v zamudi z odločanjem o konkretni zadevi.

Na spletni strani Ministrstva za pravosodje so objavljeni odgovori na posamezna vprašanja v zvezi s tem zakonom:

Odgovori na najpogostejša vprašanja, vezana na ukrepe, ki jih prinaša Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Barbara Kampjut, ravnateljica

(Skupno 165 obiskov, današnjih obiskov 1)