Kdo so nadarjeni učenci

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ (1999) temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, po kateri so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Aktivnosti, povezane z odkrivanjem in delom z nadarjenimi učenci, vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki in ostalimi učitelji mentorji. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge aktivnosti, ki jih ponuja šola (npr. raziskovalni tabor za nadarjene na področju naravoslovja).

Delo z nadarjenimi učenci koordinira psihologinja Vesna Košir.

Odkrivanje nadarjenih učencev

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v skladu s Konceptom v treh korakih:

 1. EVIDENTIRANJE UČENCEV

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Poteka na podlagi opazovanja učencev med rednim vzgojno-izobraževalnim delom. Izvaja se ob koncu 3. razreda, lahko pa tudi ob koncu vsakega naslednjega šolskega leta. Okvirno v mesecu novembru pripravijo razredniki 4. razredov v sodelovanju z učitelji, ki so otroke poučevali v 3. razredu, seznam učencev, ki bi lahko bili nadarjeni.

Evidentiranje poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:

 • učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh,
 • dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih,
 • učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom,
 • tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
 • hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate,
 • mnenje šolske svetovalne službe.

V skupino evidentiranih učencev so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. Ko ima svetovalna služba seznam potencialno nadarjenih učencev, pridobi soglasje s strani staršev za nadaljnje delo z njimi po Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi.

 1. IDENTIFIKACIJA UČENCEV

Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki jo opravimo v 4. razredu devetletne OŠ ali kasneje, v kolikor je učenec evidentiran v višjem razredu. Zajema poglobljeno in podrobnejšo strokovno obravnavo evidentiranih učencev in vključuje sledeča merila:

 • ocena učiteljev(ocenjevalne lestvice nadarjenosti),
 • test intelektualnih sposobnosti(Ravenove progresivne matrice, Wechslerjeve lestvice inteligentnosti, Multifaktorska baterija testov),
 • test ustvarjalnosti(Torranceov test besedne in slikovne ustvarjalnosti).

Ocenjevalne lestvice izpolnijo učitelji, rezultate vrednoti šolska svetovalna služba. Testa intelektualnih sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in vrednoti šolska psihologinja. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših v Sloveniji.

 1. SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV

Svetovalna služba na seji učiteljskega zbora učitelje seznani z rezultati testiranja. Učiteljski zbor potrdi seznam učencev, ki so prepoznani kot nadarjeni. Starši so o rezultatih obveščeni na individualnem razgovoru, kjer tudi podajo svoje mnenje v zvezi z nadarjenostjo otroka. Odkrite nadarjene učence se spremlja, šola lahko v sodelovanju s starši in učenci pripravi tudi letne individualizirane programe dela, ki se spremljajo in evalvirajo tekom šolskega leta.  Učenci se v dejavnosti, ki jih šola ponudi v okviru razširjenega programa, vključijo z novim šolskim letom.

(Skupno 170 obiskov, današnjih obiskov 1)