Sklep o ustanovitvi DOBRODELNEGA SKLADA Osnovne šole Franceta Bevka (S tem sklepom se določi namen ustanovitve in način delovanja sklada, sestavo in pristojnost organov sklada, način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada, načini prijavljanja, ugotavljanja in odločanja o pomoči ter nadzor nad delovanjem sklada.)

VLOGA za denarno pomoč (Denarna pomoč šole se lahko nameni: nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov, plačilo šolske prehrane, plačilo stroškov ekskurzij in šole v naravi, plačilo stroškov, ki so povezani z dejavnostjo šole in plačilo stroškov zaključne prireditve ter izleta devetošolcev.)

Pravilnik o SUBVENCIONIRANJU ŠOLE V NARAVI (S tem pravilnikom se podrobneje določajo kriteriji in postopek dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.)

VLOGA za subvencijo šole v naravi za šolsko leto 2013/2014 (Za starše učencev 5. razreda, ki zaradi slabega ekonomskega stanja ne morejo plačati celotnega prispevka staršev k šoli v naravi.)