Svet staršev Osnovne šole Franceta Bevka Ljubljana

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Na Osnovni šoli Franceta Bevka Ljubljana je v šolskem letu 2016/17 v svetu staršev 18 predstavnikov staršev iz naslednjih razredov: 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a in 9.b. Predsednik sveta staršev šole je Aljoša Valentinčič, namestnik pa Blaž Malneršič.

 

AKTIV SVETA STARŠEV LJUBLJANSKIH OSNOVNIH ŠOL
Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol je samoiniciativno ustanovilo nekaj predsednikov svetov staršev Ljubljanskih osnovnih šol leta 2003.  Danes Aktiv združuje predsednike ali izvoljene predstavnike svetov staršev 36 osnovnih šol z območja Mestne občine Ljubljana in primestnih občin. Vse o aktivu si lahko pogledate na spletni strani: http://www.asslos.si/