SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  (Ur. l. RS št. 3/2013)  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010  in 40/2011) in  Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012).

Upravičenci do subvencije za šolsko prehrano so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico oz. kosilo  in jim je  priznana pravica do subvencije, ki se določa glede na dohodkovni razred, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Šola bo preko posebne spletne aplikacije Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dobila ustrezne podatke za svoje učence in ustrezno znižala višino položnic za prehrano.

DENARNA POMOČ MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Mestna občina Ljubljana na osnovi Odloka o denarni pomoči (Uradni list RS 18/8 in 4/12) zagotavlja tudi sredstva za kosila za otroke v osnovni šoli. Postopke za dodelitev vodijo pristojni centri za socialno delo.

Če zaradi preseganja cenzusa niste upravičeni do subvencionirane šolske prehrane, lahko vložite vlogo za denarno pomoč Mestne občine Ljubljana. Vlogo dobite na spletnem mestu Mestne občine Ljubljana pod naslovom »Zagotavljanje denarnih pomoči«. Vlogo vložite na pristojnem centru za socialno delo. Če vam Mestna občina Ljubljana izda odločbo o subvencioniranju kosila za otroka, o tem obvestite šolo.

DOBRODELNI SKLAD OSNOVNE ŠOLE FRANCETA BEVKA

Na OŠ Franceta Bevka deluje Dobrodelni sklad, ustanovljen za pomoč učencem oziroma njihovim staršem, ki so se zaradi različnih okoliščin znašli v denarni stiski in ne morejo poravnati stroškov, ki zadevajo šolanje (nakup učnih pripomočkov, delovnih zvezkov, plačevanju prehrane ter dejavnosti, ki zadevajo standardni in tudi nadstandardni program ipd.). Vloga za denarno pomoč je objavljena na spletni strani šole.

(Skupno 593 obiskov, današnjih obiskov 1)