Letno poročilo o uresničevanju vzgojno izobraževalnega dela Osnovne šole Franceta Bevka za leto 2014/15

Pravne osebe javnega prava morajo skladno z Navodilom o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list, št. 109/2010) v določenem roku in na predpisan način predložiti letna poročila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu, s 35. členom Zakona o državni statistiki in z letnimi programi statističnih raziskovanj.

KAZALO Letnega poročila:

1. Načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela:
2. Materialne možnosti za izvajanje VI dela
2.1 Finančna sredstva
2.2 Prostorski pogoji in oprema, sanacije
2.3 Nabava opreme in učnih pripomočkov
3. Kadrovske možnosti
4. Spremljava pouka, delo učiteljskega zbora ter izobraževanje
4.1 Spremljava pouka
4.2 Delo učiteljskega zbora
4.3 Delo strokovnih aktivov
4.4 Izobraževanje strokovnih delavcev in tehničnega kadra
5. Vzgojno izobraževalno delo
5.1 Pregled števila učencev
5.2 Jutranje varstvo in podaljšano bivanje
5.3 Uresničevanje predmetnika, učnih načrtov in letnih delovnih priprav
5.4 Učni uspeh
5.5 Nacionalno preverjanje znanja
5.6 Tekmovanja
5.7 Dnevi dejavnosti
5.8 Dodatni pouk
5.9 Dopolnilni pouk
5.10 Individualno delo
5.11 Interesne dejavnosti
5.12 Tečajne oblike dela
5.13 Projekti
5.14 Šolska knjižnica
5.15 Skupnost učencev šole
6. Povezovanje šole z okoljem
6.1 Prireditve in ostale dejavnosti, namenjene povezovanju šole z okoljem
6.2 Delo sveta šole in sveta staršev
7. Sodelovanje s starši
8. Svetovalna služba
9. Vzgoja za zdrav način življenja
9.1 Šolska prehrana
9.2 Kultura prehranjevanja
9.3 Skrb za zdrave zobe
9.4 Skrb za osebno higieno
10. Povzetek

 

(Skupno 268 obiskov, današnjih obiskov 1)