Na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev in druga področja.

Pravila šolskega reda OŠ Franceta Bevka so TUKAJ.

Dopolnjena Pravila šolskega reda je sprejel svet šole na redni seji dne 30. 9. 2015 in začnejo veljati 01. 10. 2015. S tem datumom prenehajo veljati Pravila šolskega reda, ki so veljala od 27. septembra 2013.