KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 1113 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba:

Barbara Kampjut, prof., ravnateljica

Datum prve objave kataloga:

11. 2. 2013

Datum zadnje spremembe:

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.francebevk.si/

Druge oblike kataloga

tiskana oblika dostopna v tajništvu šole

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC – register zbirk

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1. Splošni podatki o zavodu in organigram

Kratek opis delovnega področja organa:

P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanjeG/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

I/56.290 Druga oskrba z jedmi

J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike

J/58.190 Drugo založništvo

L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

P/85.510 Izobraževane, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

P/85.590 Drugje razvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

R/90.010 Umetniško uprizarjanje

R/91.011 Dejavnost knjižnic

R/93.110 Obratovanje športnih objektov

R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Organigram zavoda

Organigram

2.2. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Barbara Kampjut, prof., ravnateljica telefon: 01/568 70 10
barbara.kampjut@guest.arnes.si

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Bevka – Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest – Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
– Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem in drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnih mestih
– Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
– Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov
– Interni pravilnik o letni delovni obveznosti delavcev v šoli
– Požarni red
– Poslovnik o delu sveta šole
– Poslovnik o delu sveta staršev šole
– Vzgojni načrt
– Pravila šolskega reda
– Razvojni načrt Osnovne šole Franceta Bevka za obdobje 2011/12-2015/16
– Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (status športnika)
– Pravila šolske prehrane
– Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
– Pravilnik o računovodstvu
– Pravilnik o popisu
– Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
– Načrt integritete Osnovne šole Franceta Bevka

Državni predpisi

– Zakon o zavodih
– Zakon o osnovni šoli
– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
– Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
– Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli – Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
– Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
– Pravilnik o šolskem koledarju
– Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje progama osnovne šole
– Zakon o šolski inšpekciji
– Zakon o šolski prehrani
– Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v OŠ
– Pravilnik o publikaciji v OŠ
– Pravilnik o financiranju šole v naravi
– Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
– Zakon o delovnih razmerjih
– Zakon o javnih uslužbencih
– Zakon o varstvu osebnih podatkov
– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
– Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
– Zakon o plačah delavcev v javnih VI zavodih
– Zakon o splošnem upravnem postopku
– Zakon o računovodstvu
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu
– Zakon o varstvu pred požarom
– Zakon o računovodstvu
– Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
– Zakon o upravljanju javnih financ
– Zakon o knjižničarstvu
– Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
– Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
– Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
– Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
– Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja

Predpisi EU

 Povezava na evropski register predpisov

2.4. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Povezava na državni register predpisov

2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

– Letni delovni načrt
– Letni program dela
– Letno poročilo
– Finančni načrt

2.6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

– Postopek imenovanja ravnatelja zavoda – Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register – Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet šole
– Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi
– Postopek za dodelitev statusa učencev
– Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc
– Prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev v prvi razred
– Vpis učencev iz drugih šol
– Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobr. zavode
– Izrekanje vzgojnih ukrepov
– Odločanje o pritožbah

2.7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 – Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

2.8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

– Šolski koledar za posamezno šolsko leto
– Urniki oddelkov za posamezno šolsko leto
– Cenik prehranskih storitev za posamezno šolsko leto
– Cenik oddaje šolskih prostorov
– Kompleti učbenikov iz učbeniškega sklada

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

–  Informacije so dostopne preko spletnega naslova:  http://www.francebevk.si/vsak delavnik na sedežu šole

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij

 – Urniki  – Seznam učbenikov in delovnih zvezkov  – Cenik prehranskih storitev in oddaje šolskih prostorov
Odgovorna oseba: Barbara Kampjut

 

 

(Skupno 211 obiskov, današnjih obiskov 1)